@SmartIOT

智慧城市:

交通、防災、公共工程

1. Outdoor Gateway

2. 雲端聯網監控

3. IP Camera監控即時傳輸、告警

4. 環境氣候數據監控通知、安控整合

5. 雲端儲存整合手機照片、影音劇儲存與讀取

6. 防災監控管理、告警

7. 公共設施維護監控管理

 

場域計劃案 :

1. 智慧城市示範計畫

2. 智慧城市防災示範計畫

  • Facebook
line photo.png
  • YouTube
  • Instagram

台北:02-5596-4316       台中:04-3707-3319 

新竹:03-252-2390       高雄:07-974-3779   

    客服專線:0971-563-088

 ​Line 總機 ID:waytelco        Line@ ID:@waytelcogroup